Jäseneksi?


Liittymällä Shetlanninlammaskoirat ry:n jäseneksi liityt automaattisesti myös oman alueesi alaosaston jäseneksi. Ohjeet jäsenyyteen löydät Shetlanninlammaskoirat ry:n sivuilta.


SAVO-KARJALAN SHELTIT RY:N SÄÄNNÖT


1§ YHDISTYS
Yhdistyksen nimi on Savo-Karjalan Sheltit ry, ja kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys voi halutessaan liittyä johonkin muuhun yhdistykseen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisesti shetlanninlammaskoirien kasvattajien, niitä harrastavien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä sekä rotuharrastuksen kehittäjänä ja edistäjänä.

Päämääriään yhdistys toteuttaa
- harjoittamalla valistustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi
- pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n julkaisun kautta ja yhteisten tilaisuuksien avulla
- antamalla opastusta ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä, huomioiden erityisesti nuoret rodun harrastajat
- järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja
- pitämällä yhteyttä Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:hyn, Suomen Kennelliitto–Finska Kennelklubben ry:hyn, kennelpiireihin sekä muihin rotua harrastaviin yhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, matkoja, arpajaisia ja kilpailuja jäsenilleen asianomaisten viranomaisten luvalla.

3§ JÄSENYYS
Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt. Edellytyksenä on myös, että jäsen on Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n jäsen. Jäsenet hyväksyy hallitus Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n esityksestä. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

4§ JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

5§ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai en enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta on tehtävä perusteltu selonteko Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:lle.

6§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8§ HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5 §:ssä mainittua asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta kokouskutsu, jossa on mainittava ko. asia.
 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on mm.
 - johtaa yhdistyksen toimintaa
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä laatia toimintakertomus
- kutsua koolle vuosi- ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
- hyväksyä uudet jäsenet
- päättää jäsenten erottamisesta
- informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä.
Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta postitetussa joko yhdistyksen julkaisussa tai kirjeellä.
Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan.
Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni.
Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
6. Valitaan kaksi (2) ehdokasta rotujärjestön hallitukseen.
7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ TOIMINTA- JA TILIVUOSI
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös liitteineen ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen julkaisussa vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

14§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾:lla annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisesta on yhdistyksen hallituksen tehtävä ilmoitus välittömästi Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n hallitukselle. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:lle.

15§ MUUTA
Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

16§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.